Treball globalitzat

El treball globalitzat és una metodologia que es basa a oferir canals que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat.

Aquesta metodologia de treball ajuda a l’alumnat a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

El mestre guia els infants en la seva descoberta. Estimula i propicia situacions d’aprenentatge que permetin l’alumne/a avançar i enriquir-se. Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els qui construeixin de manera autònoma els seus propis coneixements.

 

Avantatges de treballar globalitzat:

 1. Fomenta l’autonomia de l’alumnat. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.

 2. Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatge. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu propi aprenentatge.

 3. Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de coneixements. 

 4. Propicia el treball interdisciplinari, ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.

 5. Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts…

 6. Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt  la seva competència digital.

 7. Propicia un ambient d’aula en el qual es treballen valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 8. Professorat i infants treballen conjuntament formant un equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.

 9. Afavoreix l’aprenentatge cooperatiu. Es dona molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.

 10. Els nens i nenes estan motivats, ja que aquesta metodologia dona l’oportunitat que ells mateixos escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tinguin un significat per a ells.

 11. Permet que l’alumnat connecti amb la realitatmés enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per a la vida real.

 12. L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica uns continguts determinats.

 13. Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres

 14. Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants. Els nens/es se senten orgullosos en veure que han superat un repte.

 15. Exerciten el mètode científic, ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen les conclusions.