Rutines de pensament

Es defineixen com a estratègies cognitives , patrons senzills de pensament, fàcils de  seguir en els processos d’ensenyament – aprenentatge amb l’objectiu  de promoure el pensament  en els alumnes. 

El repte educatiu davant les “Rutines de Pensament” és que els alumnes aprenguin a pensar i expressar el seu pensament de manera visual. El treball de Rutines explicita les formes en les que pensem i estimula als alumnes a millorar les seves capacitats i a afavorir aprenentatges  més profunds i significatius. 

La Taxonomia de Bloom és una eina útil per a desenvolupar les habilitats cognitives. Hi ha sis nivells cognitius que descriuen l’ extensió d’aprenentatge, del simple fins al complex. El mestre ha de guiar al alumnes al desenvolupament d’habilitats de pensament dels nivells inferiors als superiors, amb la finalitat d’aconseguir un pensament profund i eficaç. 

Per treballar aquest tipus d’habilitats entre els alumnes, el docent ha de crear un ambient pensant i deliberatiu mitjançant estratègies, pràctiques guiades i entrenaments que es coneixen habitualment com Rutines i Destreses del pensament. Les Rutines de Pensament són estratègies breus i senzilles que ajuden l’alumnat a orientar el pensament i estructurar els debats de classe. La finalitat del seu ús és convertir-les en un hàbit de tal manera que acabin formant part de la manera de pensar dels alumnes. Les Habilitats del pensament consisteixen en un tipus de pensament més profund i elaborat, això fa l’ús d’organitzadors gràfics per explicitar el pensament i fer-lo visible. 

Els alumnes han de prendre consciència que les Rutines de Pensament els ajudaran a aprendre a pensar. Fer visible el pensament afavoreix la metacognició.