Pla de convivència

La Convivència en un centre educatiu és un element imprescindible per poder dur a terme l’acció educadora pròpia de l’escola i finalitat fonamental de cara a la formació integral dels seus alumnes. 

L’escola en aquest sentit, té com a missió educar per a la convivència en una societat cada vegada més heterogènia i plural, amb el propòsit de generar dins de la mateixa escola un clima adequat de convivència i tolerància entre els membres de la comunitat educativa. És per això pel que es pot considerar que té una doble finalitat; d’una banda la creació d’un clima adequat per al desenvolupament de l’acció educativa i per altra banda, el sentit de preparar l’alumne per a la vida. 

Podem dir doncs, que la convivència, a més d’un mitjà per interactuar, és un fi en si mateix i educar per a la convivència és una de les finalitats fonamentals a l’escola. 

 

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.    

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar el clima escolar i contribuir així a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat i d’aquesta manera respondre a les necessitats de la nostra escola. Partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als processos.   

Per aquest motiu, les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de nivells  diferents (valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu) i adreçades a l’aula, al centre i a l’entorn.  

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de convivència segura i saludable.