Treball cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu proposa un enfocament de les situacions d’ensenyament-aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes es vinculin estretament entre ells, de manera que cada un sap que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com individual.

 

Avantatges del treball cooperatiu:

  • Permet la distribució de l’alumnat en petits grups heterogenis de 4/5 alumnes.
  • Pren com a objectiu que el grup arribi a assolir una meta comuna i, per aconseguir-la, l’èxit dels companys és tan important com el propi èxit. Per tant, es busca que cadascú rendeixi aportant el millor d’ell mateix per aconseguir els millors resultats grupals.
  • Tots els membres del grup comparteixen el lideratge perquè tots comparteixen la responsabilitat en les seves accions i en l’evolució dels aprenentatges del grup.
  • Basada en la teoria del conflicte sòciocognitiu i la reestructuració cognitiva, l’aprenentatge es produeix pel desequilibri cognitiu que es dóna en entrar en contacte amb els punts de vista dels altres, en integrar-los i en reestructurar-los els propis esquemes de coneixement.
  • Implica interdependència positiva i responsabilitat individual.
  • S’ensenyen directament les habilitats socials que els membres del grup necessiten per treballar en col·laboració mentre es posen en pràctica.
  • Comporta la millor assimilació i aplicació dels coneixements analitzats i interpretats en grup.