Innovació

El procés de canvi i d’innovació en l’àmbit educatiu fa necessari, avui més que mai, posar a l’alumne en el centre, fent-lo protagonista del seu aprenentatge i buscant la seva educació integral. L’objectiu ha de ser facilitar-li experiències d’aprenentatge que li permetin desenvolupar al màxim les seves competències, de manera que pugui desenvolupar-se amb autonomia, responsabilitat i valors en la societat canviant i complexa del segle XXI. 

És per això, que fem una aposta decidida per les METODOLOGIES ACTIVES. 

Ambients d’aprenentatge

Innovamat

Treball cooperatiu

Reptes

Arts escèniques

Rutines de pensament

Treball per projectes

Aprenentatge servei