Innovació

El procés de canvi i d’innovació en l’àmbit educatiu fa necessari, avui més que mai, posar a l’alumne en el centre, fent-lo protagonista del seu aprenentatge i buscant la seva educació integral. L’objectiu ha de ser facilitar-li experiències d’aprenentatge que li permetin desenvolupar al màxim les seves competències, de manera que pugui desenvolupar-se amb autonomia, responsabilitat i valors en la societat canviant i complexa del segle XXI. 

És per això, que fem una aposta decidida per les METODOLOGIES ACTIVES. 

Ambients d’aprenentatge

Innovamat

Treball cooperatiu y colaboratiu

Reptes

Arts escèniques

Rutines de pensament

Treball per projectes

Aprenentatge servei