Equip directiu

L’equip directiu de centre és l’òrgan que dona cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes i col·labora amb la Titular i la directora pedagògica en l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres.

A més de les funcions tècniques i de realització de documentació que té encomanades, s’encarrega que el centre funcioni com una unitat, que l’alumnat rebi una educació integral i una proposta cristiana, dins d’un itinerari coherent al llarg de totes les etapes, el que implica al seu torn atendre, a més de l’educació reglada, l’admissió, el temps lliure i extraescolar, els serveis i l’atenció després de deixar el centre. 

Una altra de les seves missions més importants és la d’acompanyar a tot el personal de centre i animar-los en el compliment de les seves funcions pròpies, així com la de resoldre els problemes organitzatius que vagin sorgint, atendre les demandes de l’administració i les famílies, etc. 

L'equip directiu està format per:

Remei Márquez (titular i directora pedagògica)

titularsantandreu@salesianes.org 

dpedagogicasantandreu@salesianes.org

Atenció presencial amb visita concertada:

Dilluns 9:15h a 10:30h i Dijous de 15:39h a 16:30h 

Chals Miquel (cap d’estudis)

cestudissantandreu@salesianes.org

Atenció presencial amb visita concertada:

Dimarts de 16h a 17h i Dimecres de 9:15h a 10h 

Àngels Hernández (coordinadora pastoral)

angels.hernandez@salesianes.org 

Marta Sastre (orientació pedagògica)

marta.sastre@salesianes.org 

Mª Jesús Ballester (coordinadora mestres)

mjesus.ballester@salesianes.org

Aspectes

Avaluar contínuament el funcionament de tot el centre, fent que es realitzin i es posin en marxa plans de millora i actualització.

Pensar en el futur, fent que s’innovi i s’inicien els canvis necessaris perquè l’escola estigui a l’avantguarda i vagi conformant la visió que es pretén aconseguir.

Vetllar perquè en totes les accions que es fan al centre estiguin presents els valors Salesians.