Departament d’orientació

L’equip psicopedagògic està format per:

Departament orientació

Marta Sastre  

Coordinadora de l’Equip d’Orientació.

Laura Romero 

Atén als nivells d’Educació Infantil i 1r de primària.

 

Carme Civit 

Atén als alumnes des de 2n a 6è de primària.
L’horari d’atenció: dimarts de 9 h a 13 h i dijous de 15 h a 17 h. 

L’equip psicopedagògic de l’escola vetlla per l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes, coordinant esforços i recursos amb l’equip de mestres, les famílies i els especialistes externs quan cal.
Realitza una tasca preventiva i de diagnosi, fent seguiment i orientació de tots els alumnes amb dificultats escolars i/o altres necessitats específiques.
Intervé donant suport  i ssessorant l’equip docent i a les famílies. Es coordina amb els professionals externs que treballen amb els nostres alumnes tant serveis públics (EAP, CSMIJ, CDIAP…) com privats (centre d’atenció psicològica, logopèdia, i altres entitats…) i amb les escoles de continuïtat de secundària